Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Založenie a budovanie regionálneho kompetenčného centra inteligentných technológií


Účelom aktivity je formálne zriadenie kompetenčného centra, všetkých jeho orgánov vrátane Rady kompetenčného centra, vnútorných pravidiel i pravidiel komunikácie navonok. Preto v rámci tejto aktivity budú realizované tieto činnosti:

  1. Vytvorí sa samostatný univerzitný útvar ktorý bude poskytovať primeranú organizačnú podporu centru, zriadi sa rada centra ako koordinačný a poradný orgán. V rade budú mať zastúpenie všetci partneri projektu ako zakladajúci členovia.
  2. Rada dohodne základné vnútorné pravidlá a formuluje ich do vnútorných predpisov. Tieto budú predstavovať vnútornú formalizáciu pravidiel dôležitú pre rozhodovanie v spoločných veciach v budúcnosti.
  3. V spolupráci s obstaranou profesionálnou agentúrou bude nastavená profesionálna komunikácia smerom navonok. Bude navrhnutá a realizovaná podlinková komunikačná stratégia a konkrétne spôsoby prístupu k cieľovej skupine. Táto bude zabezpečovaná s Cieľovou skupinou sú okrem verejnosti najmä budúci partneri z podnikateľského sektora, ktorí môžu byť potenciálnymi partnermi budúceho spoločného výskumu.
  4. Dôležitou činnosťou bude aj obstarávanie a nákup plánovanej technickej infraštruktúry. Obstaraná infraštruktúra (technika) bude slúžiť pre potreby výskumu v centre, ktorý je bližšie popísaný v aktivitách 2.1, 2.2 a 2.3, respektíve činností popísaných v aktivitách 1.1 a 1.2.

Aktivita má plánované nasledovné výstupy:

  1. Prvým výstupom je zriadenie kompetenčného centra a vytvorenie jeho orgánov. Aj keď ide o voľnejšie združenie, dôležité bude dohodnutie pravidiel riadenia a koordinácie.
  2. Výstupom budú aj vnútorné pravidlá fungovania centra. Tieto výstupy sú existenčnými pre centrum a teda aj pre úspešnú realizáciu ostatných aktivít projektu.
  3. Ďalším výstupom bude stratégia komunikácie smerom navonok a jej realizácia. Táto bude kľúčovo dôležitá pre zabezpečenie ďalších a budúcich partnerov centra.

Posledným výstupom bude obstaraná infraštruktúra centra. Tá umožní realizáciu výskumu uvedeného v aktivitách 2.1, 2.2 a 2.3, resp. činností popísaných v aktivitách 1.1 a 1.2. Infraštruktúra bude k dispozícii aj partnerom žiadateľa v zmysle vytýčených cieľov.

Zodpovedný riešiteľ aktivity: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.