Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Inteligentné budovy


Riadenie technologických procesov súvisiacich najmä s tvorbou vnútorného prostredia budov a zabezpečenia pohody (tepelnej, svetelnej, akustickej a kvality vzduchu) v nich, je závislé na voľbe, návrhu, dimenzovaní, projektovaní a prevádzke systémov techniky prostredia (vykurovanie, vetranie, klimatizácia, chladenie, osvetlenie a pod.).

Systémy techniky prostredia musia adekvátne reflektovať zmenu vonkajších klimatických podmienok na zabezpečenie hygienicky nevyhnutných požiadaviek charakterizujúcich tzv. zdravé budovy (eliminujúce vznik syndrómu chorých budov), aplikujú riadiace systémy v tom najširšom slova zmysle, umožňujúce optimalizovať prevádzku systémov techniky prostredia časovo i priestorovo, súčasne garantovať požadované hygienické parametre vnútorného prostredia pri energeticky úsporných riešeniach znižujúcich spotrebu fosílnych palív a vytvárania skleníkového efektu.

Inteligentná budova okrem uvedených má aj schopnosť generovať informáciu o polohe a pohybe osôb v budove a poskytovať aktuálnu informáciu týmto osobám o ich polohe, navigovať ich do zvoleného cieľa, ako aj produkovať im ďalšie vyžadované informácie.