Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Elektronizácia a informatizácia zdravotníctva


V uvedenej doméne bude realizovaný výskum a využitie princípov kybernetického modelovania a riadenia pri skvalitnení zdravotnej starostlivosti. Výskum mechatronických systémov využívajúcich vnorené (embedded) riadiace systémy pre oblasť rehabilitačných procesov. Na mnohé fyziologické procesy je možné sa pozerať ako na uzavretý regulačný obvod. Cieľom výskumných aktivít v tejto vrstve bude overiť vhodnosť niektorých prístupov pre riadenie/reguláciu nelineárneho systému vysokého rádu predstavujúceho fyziologický proces

V rámci domény budú riešené nasledovné úlohy:

 • Výskum inteligentných pohybových systémov s uplatnením v oblasti tvorby rehabilitačných a tréningových systémov
 • Návrh špecifických sieťových systémov pre zavedenie monitorovacích a riadiacich funkcií v Lekárskej kybernetike
 • Výskum robotických systémov pre medicínske účely Vývoj zariadení a metód pre prevenciu ako aj rehabilitáciu
 • Využitie moderných technických komunikačných systémov pre sieťové spojenie mobilných inteligentných diagnostických zariadení
 • Návrh kybernetických modelov využívajúcich informácie senzorových systémov pre výskum možností ovplyvňovania, upresňovania a analyzovania liečebných procesov.
 • softwarová realizácia náročných typov pohybov, zrýchlenia, momentu sily, pri súčasnom vyhodnocovaní fyzickej kondície pacienta v reálnom čase
 • softwarová realizácia nadradených algoritmov riadenia využívajúca robustné a adaptívne metódy schopné prispôsobiť sa konkrétnemu pacientovi, moderné prístupy na báze fuzzy logiky a umelých neurónových sietí majúce schopnosť rozhodovať sa aj v prípade neurčitosti a nejednoznačnosti fyziologických parametrov
 • zber a online spracovanie údajov zo snímačov
 • prepojenie na databázu informačného systému
 • tvorba užívateľského rozhrania (dotykový ovládací panel alebo stolné PC)
 • Využitie princípov a metód kybernetického modelovania a riadenia v oblasti riešenia závažných civilizačných ochorení (diabetes, hypertenzia a pod.).