Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Elektronizácia a informatizácia zdravotníctva


V uvedenej doméne sa realizuje analýza, návrh a príprava aplikovateľných multi (nano-) senzorických štruktúr a prvkov (mikrosenzorov, elektród) a ich integrácia so systémami na merania a spracovanie signálov na základe existujúcej kvalifikácie a doterajších skúseností s progresívnymi senzorickými riešeniami. Predmetom domény je aplikovaný výskum v oblasti rozvoja inteligentných elektronických zariadení pre zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a zdravotnej prevencie využitím moderných senzorových systémov na báze tenkovrstvových štruktúr s nanometrovým rozlíšením, organických materiálov, biosenzorov (DNA) a elektrochemických systémov pre neinvazívnu zdravotnícku diagnostiku. Navrhnuté a adaptované mikroelektronické systémy na meranie a  vyhodnocovanie ľudských biosignálov pre včasnú identifikáciu najčastejších problémov vplývajúcich na ľudské zdravie, vrátane ich nízkoenergetického a nízkošumového (bezdrôtového) prenosu budú podmieňovať následný  rozvoj špecifických metód spracovania signálov pre efektívne využitie diagnostických dát.

V rámci domény sú riešené nasledovné úlohy:

 • výskum nových materiálov a technológií nano-štruktúr (organické materiály, DNA, nanotechnológie) a ich aplikácia pri príprave modelových senzorických prvkov, optických a biofotonických senzorov a následná analýza ich funkčnosti, životnosti a reprodukovateľnosti,
 • návrh a výskum nových organických zlúčenín, ktorých štruktúra, substituenty, externé pole a ich intra, resp. intermolekulové interakcie budú zvyšovať účinnosť a jednoznačnosť ich optických a elektronických funkcií s dôrazom na možnosť ich využitia ako senzory a prepínače aplikovateľné v medicíne, elektrotechnickom a chemickom priemysle,
 • návrh vzoriek snímacích prvkov a elektród, testovanie funkčnosti vzoriek senzorov, porovnávanie kvality výstupných signálov s odpovedajúcimi fyzikálnymi modelmi,
 • návrh a rozvoj vhodných analytických metód pre skúmanie vlastností povrchov a štruktúr s nanometrovým rozlíšením, hľadanie korelácie medzi elektrickými a fyzikálnymi vlastnosťami nových štruktúr,
 • príprava inteligentných senzorických systémov aplikovaním skúmaných materiálov a modernej elektroniky, adaptácia a optimalizácia pripravených senzorov využitím získaných poznatkov o vplyve vybraných materiálov a technologických procesov na elektrické charakteristiky modelových senzorov,
 • návrh a rozvoj nových princípov snímania elektrických a neelektrických veličín, nízkoenergetické a nízkošumové spracovanie a prenos elektrických signálov
 • príprava a návrh hardvérového elektronického riešenia pre riadenie aktívnych senzorických štruktúr v dlhodobom kontakte s ľudským telom, analýza dlhodobého vplyvu diagnostického prvku na ľudský organizmus,
 • snímanie reakcií ľudského tela na simulované elektromagnetické vplyvy, skúmanie vplyvu elektromagnetického žiarenia rôznych frekvencií na ľudské biosignály, analýza zmien biosignálov a ich vplyvu na telesný a duševný stav, dlhodobé snímanie ľudských biosignálov rôznych telesných fyziognómií pre účely prípravy metodiky návrhu optimálnej senzorovej štruktúry,
 • rozvoj nových unikátnych diagnostických metód – návrh a príprava metód aktívneho snímania interpolovaním biosignálu s generovanými a spätnoväzobne upravovanými signálmi a snímanie fyzikálnych veličín závislých od frekvencie,
 • zvyšovanie odolnosti a energetickej efektívnosti senzorických systémov so zreteľom na ich dlhodobé využitie v kontakte s organickým tkanivom,
 • analýza a príprava metodiky energeticky efektívneho predspracovania a prenosu výstupných signálov senzorov, tvorba a rozvoj metodiky spracovania signálov,
 • rozvoj princípov aktívneho rozpoznávania výstupov senzorov, najmä ľudských biosignálov, ich vzájomného prepojenia a reakcií na interné i externe generované diagnostické podnety,
 • návrh a využitie programovateľných a hybridných IO s vhodnými parametrami,
 • príprava elektro-fyzikálnych modelov pre tvorbu algoritmov na spracovanie a vyhodnocovanie snímaných veličín
 • analýza a návrh systémov a algoritmov na aktívne rozpoznanie a vektorizáciu pohybu a tvaru telesa, „in-time“ vektorizácia zmien opticky analyzovateľných veličín.