Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Elektronizácia a informatizácia zdravotníctva


Jednou z kľúčových oblastí v aplikačnej doméne Elektronizácia a informatizácia zdravotníctva je podpora diagnostiky prostredníctvom počítačového spracovania údajov. V tejto oblasti bude zvolená oblasť spracovania diagnostických meraní v časovej oblasti s fyziologickou interptretáciou parametrov. Rovnako v SR ako i  vo svete pretrváva pri spracovaní diagnostických meraní v časovej oblasti na človeku klasický modelový prístup, ktorý vychádza z analýzy rozpadu rádioaktívnej látky od laureáta Nobelovej ceny Ernesta Rutherforda zo začiatku 20. storočia. Neskôr sa pod názvom kompártmentová analýza rozšíril, pre svoju štrukturálnu a matematickú jednoduchosť, do mnohých oblastí medicíny. Žiaľ, napriek snahe mnohých autorov vedeckých publikácií, nedávajú výsledky získané pomocou týchto modelov fyziologicky interpretovateľné parametre. Pojmy ako rýchlostné konštanty, preriférny, centrálny či hlboký kompártment sú vzdialené fyziologickej štruktúre človeka. Koncom 20. storočia dodnes sa tento nedostatok pokúsili riešiť modely typu PBPK (Physiologically-Based Pharmacokinetic Modelling). Žiaľ, ich náročnosť na apriorne znalosti o nemerateľných fyziologických parametroch a  nerešpektovanie základných systémových parametrov obehového systému ich zaraďuje ako medzistupeň k adekvátnejšiemu modelovaniu a limituje ich použitie v praxi.

Na základe týchto výsledkov budú formulované, metodicky a softvérovo riešené nasledovné činnosti:

  1. vyhodnocovanie orálneho glukózovo tolerančného testu s častým vzorkovaním (Frequently Sampled Oral Glucose Tolerance Test - FSOGTT), vyhodnocovanie intravenózneho glukózovo tolerančného testu s častým vzorkovaním (Frequently Sampled Intravenous Glucose Tolerance Test - FSIVGTT).
  2. spracovanie metodiky a softvérového riešenia pre optimálne podávanie rekombinantného faktora FVIII pri závažných operačných zákrokoch s vysokou finančnou úsporou pri zvýšení bezpečnosti pacienta.
  3. návrh a rozpracovanie softvérovej podpory pre spracovanie 3D diagnostických signálov vnútorných orgánov ľudského organizmu ako dynamických systémov s rozloženými parametrami vo virtuálnom softvérovom prostredí MATLAB & Simulink na báze meraní získaných pozitrónovou emisnou tomografiou.
  4. automatická detekcia vybraných artefaktov na meraných biosignáloch stacionárneho i nestacionárneho charakteru.
  5. riešenie úloh typu PK (Pharmacokinetics), zaoberajúce sa osudom, tj. pohybom a distribúciou liečiv ako koncentrácií; PD (Pharmacodynamics) zaoberajúce sa účinkom liečiv ako aj úloh typu PK a/alebo PD liečiv a biomarkerov.
  6. riešenie úloh bioekvivalencie liečiv pri rešpektovaní fyziologicky interpretovateľných parametrov systému.