Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Stratégia udržateľnosti kompetenčného centra, riadenia a využívania duševného vlastníctva


Účelom aktivity je zabezpečiť vedecké riadenie rozvoja kompetenčného centra, riadenia a využívania duševného vlastníctva a následného ďalšieho rozvoja spolupráce akademickej a súkromnej podnikateľskej sféry. Preto v rámci tejto aktivity budú realizované tieto činnosti:

  1. Zabezpečí sa vedecké riadenie centra aj formou vyhľadávania nových výskumných tém a záberov na technické riešenia s vysokým potenciálom hospodárskeho a spoločenského uplatnenia použitím metódy „technology foresight“;
  2. Vypracuje sa podrobný realizačný plán ďalšieho rozvoja kompetenčného centra a spolupráce akademickej a súkromnej podnikateľskej sféry, ktorý by mal byť výhľadovo realizovaný po skončení projektu;
  3. Zavedie sa systém riadenia ochrany a využívania duševného vlastníctva. Táto činnosť spočíva v monitorovaní výsledkov s ohľadom na potreby právnej ochrany, následne posúdenia technickej a tiež ekonomickej (trhovej) hodnoty predmetných vynálezov alebo technických riešení, zabezpečenie právnej ochrany a následne zabezpečenie realizácie patentov, resp. spin-off podnikov s ohľadom na globálne aspekty trhov. Pre zabezpečenie realizácie spin-off podnikova bude obstarané vypracovanie príslušných služieb z externého prostredia.
  4. Obstará sa podporná infraštruktúra - špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Tento sysém bude na špičkovej medzinárodnej úrovni.

Výstupmi aktivity budú:

  1. Vedecké riadenie kompetenčného centra vrátane štúdie medzinárodných skúseností pre manažment vedy a vyhľadávanie príležitostí (vrátane technology foresight)
  2. Detailný realizačný plán na dlhodobý, komplexný rozvoj kompetenčného centra a spoluprace akademickej a podnikateľskej sfery
  3. Zavedené riadenie ochrany a využívania duševného vlastníctva s previazaním na existujúce interné procesy žiadateľa a s ohľadom na globálne aspekty trhov.
  4. Nasadený špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva.

Zodpovedný riešiteľ aktivity: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.