Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

RADA KC


V rámci aktivity 1.1 Založenie a budovanie regionálneho kompetenčného centra inteligentných technológií vznikla na základe rozhodnutia partnerov projektu dňa 29.11.2011 Rada kompetenčného centra (ďalej len „RKC“), ako najvyšší koordinačný a riadiaci orgán.

Poslanie Rady kompetenčného centra

 1. RKC je zriadená za účelom koordinácie výskumných aktivít realizovaných na všetkých riešiteľských pracoviskách hlavného partnera a partnerov v rámci projektu KC INTELINSYS.
 2. RKC schvaľuje stratégiu rozvoja kompetenčného centra s dôrazom na nové výskumné témy v predmetných vedných odboroch, využívanie duševného vlastníctva, ako aj ďalší rozvoj spolupráce akademickej a súkromnej podnikateľskej sféry.
 3. RKC rozhoduje s konečnou platnosťou v prípadných sporných záležitostiach medzi partnermi projektu, pričom má právo prijať riešenia záväzné pre všetkých partnerov projektu.

Predseda a členovia Rady kompetenčného centra

 1. Riadnymi členmi RKC sú zástupcovia hlavného partnera a partnerov projektu KC INTELINSYS. Hlavný partner a ostatní partneri projektu majú v RKC po jednom zástupcovi, ktorý má právo hlasovať.
 2. Na čele RKC je predseda, ktorý je zástupcom hlavného partnera projektu KC INTELINSYS.
 3. Funkčné obdobie predsedu RKC trvá počas celého obdobia riešenia projektu.
 4. Členom RKC je aj predseda Programovej rady STU. Členmi RKC môžu byť aj ďalší zástupcovia hlavného partnera a partnerov. Predseda Programovej rady STU a prípadní ďalší zástupcovia hlavného partnera a partnerov majú poradný hlas.
 5. Členom RKC môže byť aj zástupca Projektového strediska STU.

Delegovaní zástupcovia hlavného partnera a ostatných partnerov projektu zvolili za predsedu RKC prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., rektora STU v Bratislave.

Pôsobnosť Rady kompetenčného centra

 1. Zabezpečenie vedeckého riadenia kompetenčného centra s dôrazom na jeho trvalo udržateľný rozvoj, riadenie a využívanie duševného vlastníctva, vyhľadávanie nových výskumných tém a technických riešení s vysokým potenciálom hospodárskeho a spoločenského uplatnenia.
 2. Koordinácia výskumných aktivít projektu KC INTELINSYS zabezpečovaných riešiteľskými pracoviskami hlavného partnera a ostatných partnerov v rámci jednotlivých technologických platforiem a aplikačných domén s dôrazom na plnenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu projektu.
 3. Schvaľovanie základných vnútorných pravidiel a predpisov riešiacich rozhodovanie v spoločných veciach v budúcnosti.
 4. Schválenie podrobného realizačného plánu ďalšieho rozvoja kompetenčného centra a spolupráce akademickej a súkromnej podnikateľskej sféry výhľadovo realizovaného po ukončení riešenia projektu.
 5. RKC prijíma konečné rozhodnutia v tých prípadoch, keď zodpovední riešitelia jednotlivých aktivít projektu a vedúci riešitelia aplikačných domén pre rôznosť názorov nie sú schopní dospieť ku spoločnému stanovisku.

Zoznam zakladajúcich členov Rady kompetenčného centra

 1. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. – STU v Bratislave
 2. prof. RNDr. Anton Gaplovský, DrSc. – Univerzita Komenského v Bratislave
 3. prof. Ing. František Uherek, PhD. – Medzinárodné laserové centrum
 4. doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD. – Ústav informatiky SAV
 5. Ing. Emil Fitoš – Siemens s.r.o.
 6. Ing. Ladislav Grňo, CSc. – APPLIED PRECISION s.r.o.
 7. Ing. Martin Donoval, PhD. – NanoDesign, s.r.o.
 8. Ing. Peter Fodrek, PhD. – PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
 9. RNDr. Andrej Lúčny, PhD. – MicroStep-MIS spol. s r.o.
 10. Mgr. Renáta Kiselicová – Centire Research s.r.o.