Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

PROGRAMOVÁ RADA STU


Programová rada STU je zriadená v súlade s čl. 5), bod 2 a čl. 6), bod 3 Organizačného poriadku Výskumného centra STU ako vedecký a odborný útvar Výskumného centra STU. Programová rada STU vznikla rozhodnutím riaditeľa Výskumného centra STU dňa 2.11.2011.

Poslanie Programovej rady STU

Programová rada STU je zriadená za účelom koordinácie výskumných aktivít realizovaných na vybraných pracoviskách STU v rámci projektu KC INTELINSYS.

Predseda a členovia Programovej rady STU

 1. Na čele Programovej rady STU je predseda, ktorého vymenúva riaditeľ výskumného centra STU.
 2. Riaditeľ výskumného centra STU vymenúva členov Programovej rady STU. Členmi Programovej rady STU sú zodpovední riešitelia aktivít projektu KC INTELTNSYS a zodpovední riešitelia jednotlivých aplikačných domén.
 3. Členmi Programovej rady STU sú aj zástupcovia riešiteľských pracovísk FCHPT STU a SjF STU.
 4. Členom Programovej rady STU môže byť aj zástupca Projektového strediska STU.

Predsedom Programovej rady sa stal prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., FEI STU, zodpovedný riešiteľ aktivity 2.1.

Pôsobnosť Programovej rady STU

 1. Koordinácia výskumných aktivít projektu KC INTELINSYS zabezpečovaných riešiteľskými pracoviskami STU v rámci jednotlivých technologických platforiem a aplikačných domén s dôrazom na plnenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu projektu.
 2. Zabezpečuje vedecké riadenie centra s dôrazom na jeho trvalo udržateľný rozvoj, riadenie a využívanie duševného vlastníctva, vyhľadávanie nových výskumných tém a technických riešení s vysokým potenciálom hospodárskeho a spoločenského uplatnenia.
 3. Programová rada STU je poradným orgánom Rady Kompetenčného centra.

Členovia Programovej rady STU

 1. prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. – predseda Programovej rady STU, zodpovedný riešiteľ aktivity 2.1.
 2. prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - zodpovedný riešiteľ aktivity 2.2.
 3. prof. Ing. Gabriel Juhás, PhD. - zodpovedný riešiteľ aktivity 2.3.
 4. prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. – zodpovedná riešiteľka aplikačnej domény I. Elektronizácia a informatizácia zdravotníctva
 5. prof. Ing. František Uherek, PhD. – zodpovedný riešiteľ aplikačnej domény II. Monitorovanie životného prostredia
 6. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – zodpovedný riešiteľ aplikačnej domény III. Inteligentné budovy
 7. prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. – zástupca riešiteľského pracoviska SjF STU
 8. prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. – zástupca riešiteľského pracoviska FCHPT