Prihlasovacie meno:
Heslo:
Váš email
Predmet správy
Text správy
IMTS: 26240220072
Začiatok realizácie aktivít projektu: 1.9.2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 31.12.2015

Výstup za jednotlivé aktivity projektu

späť

Kompetenčné centrum bolo pôvodne zriadené ako samostatná súčasť existujúceho Výskumného centra STU v novembri 2011, v súčasnej dobe je zaradené v organizačnej štruktúre STU ako jedno z výskumných pracovísk Univerzitného vedeckého parku pod gesciou prorektora pre strategické projekty a rozvoj.

Zoznam výskumných pracovísk STU.

V prvej fáze kreovania orgánov Kompetenčného centra vznikla dňa 2.11.2011 rozhodnutím riaditeľa Výskumného centra STU Programová rada STU. Programová rada kompetenčného centra bola zriadená v súlade s čl. 5, bod 2) a čl. 6, bod 3) Organizačného poriadku Výskumného centra STU ako vedecký a odborný útvar Výskumného centra.

Programová rada STU bola zriadená za účelom koordinácie výskumných aktivít realizovaných na vybraných pracoviskách STU v Bratislave v rámci projektu KC INTELINSYS. Poslanie, pôsobnosť, financovanie a členstvo v programovej rade je riešené v štatúte rady.

Zástupcovia hlavného partnera a ostatných partnerov projektu schválili dňa 29.11.2011 zriadenie Rady kompetenčného centra (ďalej len „RKC“) ako najvyšší koordinačný a riadiaci orgán projektu KC INTELINSYS. RKC bola zriadená za účelom koordinácie výskumných aktivít hlavného partnera a ostatných partnerov projektu v súlade s cieľmi projektu.

Celý dokument: Výstup za jednotlivé aktivity projektu na stiahnutie...